Innføring av festeavgifter
Innføring av festeavgifter

Les mer om vedtaket for innføring av festeavgifter.

På bakgrunn av vedtak i Siljan kommunestyret den 10. november 2009 i sak 48/09  etter forslag fra Siljan kirkelige fellesråd er det vedtatt innføring av festeavgift som gjøres gjeldende fra 1.1.2010.
 
Det er kommunestyret som fastsetter festeavgiftenes størrelse, siden Den norske kirke er gravferdsforvalter på fellesskapets vegne, og ikke bare for sine egne medlemmer. Gravferdsforvaltningen er med andre ord et offentlig ansvar som er delegert til kirkelig fellesråd.
Innføring av festeavgift gir fellesrådet bedre evne til tjenesteproduksjon/vedlikehold av kirkegårder og bygg. Redusert gjennomsnittlig festetid øker antall ledige graver og behov for nye kirkegårdsareal utsettes.
Festeavgiften er hjemlet i Gravferdsloven § 14 hvor det står ” for feste av grav kan det kreves avgift.”
Fredningstid for urner og kistegraver er 20 år. En fri grav kan ikke belegges med festeavgift i fredningstiden, jfr gravferdsloven §§6 første ledd og 19 siste ledd. Den som er ansvarlig for fri grav skal gis anledning til å feste graven ved fredningstidens utløp , jfr. gravferdsloven § 19. 
Når kistegrav tas i bruk, er det anledning til å feste en grav ved siden av. Disse gravene utgjør da ett gravsted. Den graven som tas i bruk først i et gravsted, er fri grav i fredningstiden jfr gravferdsloven §17. Det betales festeavgift for reservasjon av grav ved siden av den som benyttes.
 
Etter vedtaket fra kommunestyret gjelder følgende regler i Siljan fra 1.1.2010:
1.      Festeavgiften er kr 100,- pr år pr. grav og gjøres gjeldende fra 1.1.2010 iht gravferdsloven § 14.
2.      Ved fornyelse av feste, etter fredningstiden på 20 år, inngås det avtale for 10 år.
3.      Det betales festeavgift på kr 100 pr. år for reservasjon av sidegrav – feste av kirkegrav for gjenlevende iht. gravferdsloven § 17.
4.      Festeavgiften prisjusteres årlig med konsumprisindeksen. Første gang med virkning fra 1.1.2011.