Priser ved gravlegging og feste av grav
Priser ved gravlegging og feste av grav
Priser ved gravlegging og feste av grav
De fleste avgiftene vedtas av Siljan kommunestyre, etter innstilling fra fellesrådet. Festeavgift faktureres for 10 år av gangen.
 
For gravlegging av personer med registrert bostedsadresse i Siljan kommune betales det ikke avgifter med unntagen av  preludering fra 01.02.2013 etter vedtak fra Siljan kirkelige fellesråd.  
 
Avdøde personer som ved dødsfallet hadde bopel i Siljan kommune har rett til fri grav i 20 år. Det samme gjelder dødfødte barn når moren eller faren har bopel i kommunen.
Dersom gjenlevende ektefelle ønsker å feste tilstøtende grav, skal det betales festeavgift for denne fra tidspunktet for første gravlegging.
Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at også personer uten bopel i kommunen gravlegges på gravplass i Siljan kommune. Det kreves dekning av kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av grav.
Dersom det er festet gravsted forbeholdt avdøde, kreves ingen avgift selv om avdøde i følge Folkeregisteret ikke var bosatt i Siljan kommune på dødstidspunktet. 
 
 Festeavgift for enkelt gravsted, (en grav) pr. år  kr 150
 Festeavgift for dobbelt gravsted, (to graver festet sammen) pr. år    kr 300


Navnet minnelund
Navneplate i helstøpt bronse kr 6 500 inkl mva (priser pr juni 2016). Kr 500 for stell og vedlikehold i fredningsperioden på 20 år.  

  
Ved gravferdseremoni
Preludering -  orgelspill 15 min. før seremonien (avgift fra 01.02.2013)  kr 500

Avgifter ved begravelser/bisettelser av personer som er registrert bosatt i annen kommune enn Siljan
Bruk av kapell / kirke og personell  kr 1 000 
Graving / fylling av kistegrav  kr 2 500 
Graving / fylling av urnegrav  kr    350 
Leie av organist  kr        0
Feste av enkelt gravsted for 20 år  kr 2 000
Feste av dobbelt gravsted for 20 år  kr 4 000